HỒ SƠ NĂNG LỰC

TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA CNVGROUP

Profile CNVGroup thể hiện rõ nét thông tin về lĩnh vực kinh doanh, thành tựu đạt được và những dự án, sản phẩm nổi bật của CNVGrpup. Ấn phẩm làm nổi bật năng lực quản lý dự án, kinh nghiệm thi công và thế mạnh của CNVGroup qua những dữ liệu thuyết phục.

CNV_PROFILE (New) 29.10